• ratec
  • ratec
  • ratec
  • ratec
  • ratec
  • ratec

آخرين اخبار

سيستم برگزاري مناقصات

Sept 14th, 2024

بدون شک یکی از دغدغه های دستگاه های دولتی و خصوصی در فرایند برون سپاری, اجرای صحیح آیین نامه برگزاری مناقصات و مستندسازی و کنترل اسناد و مدارکی است که در این روند تهیه و تصویب می شوند.

سيستم تصفيه آب

Aug 21st, 2024

آلودگي آب به يكي از مشكلات بزرگ جهان امروز تبديل شده است. حفاظت و ايمني زيست محيطي آب مسئله مهمي است كه همه مي بايست به آن دقت ويژه داشته باشند.

همكاران

An Tai Engineering Co.

An Tai Engineering Co. has been designed and formed by realizing the future of advanced trading technology and according to the HSE and H2S provision services for Oil & Gas industry which business is growth rapidly in past few years.

www.ratec.ir